sobota, 2 III

10.00-12.00 SAK nuty: F. Mendelssohn Veni Domine, Ojczyzno moja.